Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sapodilla
/,sæpou'dilə/ Cách viết khác : (sapota) /sə'poutə/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây hồng xiêm, cây xapôchê
    • sapodilla plum
      quả hồng xiêm
Related search result for "sapodilla"
Comments and discussion on the word "sapodilla"