Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
satiner
Jump to user comments
ngoại động từ
  • là bóng; làm cho mịn bóng
    • Presse à satiner
      máy ép là bóng
Related search result for "satiner"
Comments and discussion on the word "satiner"