Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
savoyard
/sə'vɔiɑ:d/
Jump to user comments
danh từ
  • người vùng Xa-voa
  • đoàn viên gánh hát Xa-voa
Related search result for "savoyard"
Comments and discussion on the word "savoyard"