Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se garer
Jump to user comments
tự động từ
 • tránh, né
  • Se garer des coups
   tránh đòn
 • (thân mật) đưa xe vào chỗ đỗ
  • Avoir de la peine à se garer
   vất vả lắm mới cho xe vào chỗ đỗ được
Related search result for "se garer"
Comments and discussion on the word "se garer"