Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se juger
Jump to user comments
tự động từ
 • tự nhận xét, tự đánh giá
 • tự cho là
  • Il s'est jugé injurié
   nó tự cho là bị lăng nhục
 • được đánh giá
  • Le tableau se juge dans cet esprit
   bức tranh được đánh giá theo tinh thần đó
Related search result for "se juger"
Comments and discussion on the word "se juger"