Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se heurter
Jump to user comments
tự động từ
 • đụng phải, va phải
  • Se heurter à un mur
   va phải bức tường
 • va chạm nhau
  • Avec des caractères si différents, ils ne peuvent que se heurter
   với tính nết khác nhau đến thế họ chỉ có thể va chạm nhau
 • tương phản
  • Couleurs qui se heurtent
   màu sắc tương phản
 • (nghĩa bóng) vấp phải
  • Se heurter à un refus
   vấp phải sự từ chối
Related search result for "se heurter"
Comments and discussion on the word "se heurter"