Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se présenter
Jump to user comments
tự động từ
 • đến; trình diện
  • Fonctionnaire qui se présente à son supérieur
   viên chức đến trình diện cấp trên
 • tự giới thiệu
 • đi thị; nộp đơn xin; ứng cử
  • Se présenter au baccalauréat
   đi thi tú tài
 • có vẻ
  • Affaire qui se présente bien
   công việc có vẻ thuận lợi
 • xảy ra, nảy ra
  • Chose qui se présente souvent
   việc thường xảy ra
  • Difficulté qui se présente
   sự khó khăn nảy ra
  • Idée qui se présente à l'esprit
   ý nảy ra trong óc
Related search result for "se présenter"
Comments and discussion on the word "se présenter"