Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se répondre
Jump to user comments
tự động từ
 • đối nhau, cân đối
  • Les deux façades ne se répondent pas
   hai mặt nhà không cân đối
 • tương hợp, phù hợp với nhau
  • Les couleurs se répondent bien
   màu sắc rất phù hợp với nhau
 • trả lời nhau, đáp lại nhau
  • Des chants de coqs qui se répondent
   tiếng gà gáy đáp lại nhau
Related search result for "se répondre"
Comments and discussion on the word "se répondre"