Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se représenter
Jump to user comments
tự động từ
 • ứng cử lại; đi thi lại
 • hình dung, tưởng tượng
  • Se représenter une situation
   hình dung một tình thế
 • hiện lại
  • Les souvenirs d'enfance se représentent à moi
   những kỷ niệm ngày thơ ấu hiện lại trong tôi
  • si l'occasion se représente
   nếu lại có dịp
Related search result for "se représenter"
Comments and discussion on the word "se représenter"