Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se ressentir
Jump to user comments
tự động từ
 • còn chịu ảnh hưởng; còn chịu tác hại, còn chịu hậu quả
  • Se ressentir d'une opération
   còn chịu ảnh hưởng của lần phẫu thuật
  • Se ressentir de la guerre
   còn chịu hậu quả chiến tranh
 • còn mang dấu vết
  • Se ressentir du got du temps
   còn mang dấu vết thị hiếu của thời đại
  • s'en ressentir pour
   (thông tục) cảm thấy sung sức
  • S'en ressentir pour le championnat
   cảm thấy sung sức dự cuộc giật giải quán quân
Related search result for "se ressentir"
Comments and discussion on the word "se ressentir"