Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se superposer
Jump to user comments
tự động từ
  • chồng lên nhau, chồng chất lên nhau
    • Divers souvenirs se sont superposés dans sa mémoire
      trong ký ức anh ta những kỷ niệm khác nhau cứ chồng chất lên nhau
Related search result for "se superposer"
Comments and discussion on the word "se superposer"