Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
shebang
/ʃə'bæɳ/
Jump to user comments
danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)
  • sòng bạc, nhà gá bạc
  • quán rượu; phòng trà
  • vấn đề, việc
    • I'm fed up with the whole shebang
      tôi chán ngấy về việc ấy rồi
Related search result for "shebang"
Comments and discussion on the word "shebang"