Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
siêu nhiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Vượt ra khỏi phạm vi tự nhiên, không thể giải thích bằng quy luật tự nhiên: lực lượng siêu nhiên trong các huyền thoại.
Related search result for "siêu nhiên"
Comments and discussion on the word "siêu nhiên"