Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
smatterer
/'smætərə/
Jump to user comments
danh từ
  • người có kiến thức nông cạn, người biết hời hợt, người biết lõm bõm
Related search result for "smatterer"
Comments and discussion on the word "smatterer"