Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in French - Vietnamese)
sortable
/'sɔ:təbl/
Jump to user comments
tính từ
  • có thể lựa chọn ra được, có thể phân loại
Related search result for "sortable"
Comments and discussion on the word "sortable"