Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
spade-work
/'speidwə:k/
Jump to user comments
danh từ
  • công việc đào đất bằng mai
  • công việc khai khẩn, việc khai hoang, sự vỡ hoang
Related search result for "spade-work"
Comments and discussion on the word "spade-work"