Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
speciousness
/,spi:ʃi'ɔsiti/ Cách viết khác : (speciousness) /'spi:ʃəsnis/
Jump to user comments
danh từ
  • mã ngoài; vẻ hào nhoáng bề ngoài; vẻ ngoài lừa dối; vẻ có lý bề ngoài
Related search result for "speciousness"
Comments and discussion on the word "speciousness"