Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
suspension
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự treo; cách treo
  • La suspension d'une glace
   sự treo một tấm gương
 • bộ đèn treo
  • Suspension de salle à manger
   bộ đèn treo phòng ăn
 • hệ thống treo (ở xe ôtô)
 • (hóa học) thể vẩn, huyền phù
 • sự tạm ngừng, sự đình chỉ
  • Suspension de paiements
   sự đình chỉ trả tiền
  • Suspension des hostilités
   sự đình chiến
 • sự hoãn
  • La suspension de l'exécution d'une peine
   sự hoãn thi hành một hình phạt
 • sự treo chức
  • La suspension d'un magistrat
   sự treo chức một thẩm phán
  • points de suspension
   (ngôn ngữ học) chấm lửng
Related words
Related search result for "suspension"
Comments and discussion on the word "suspension"