Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
tán quang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (lý) ánh sáng không có phương hướng nhất định, rọi từ những vật xù xì.
Related search result for "tán quang"
Comments and discussion on the word "tán quang"