Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
téléphone
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • máy nói, máy điện thoại; dây nói, dây điện thoại
Related search result for "téléphone"
Comments and discussion on the word "téléphone"