Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
túc trái
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nợ từ kiếp trước, theo Phật giáo: Đã đành túc trái tiền oan (K).
Related search result for "túc trái"
Comments and discussion on the word "túc trái"