Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Mang đao tới hội
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tam quốc chí: Tôn Quyền đòi Kinh Châu, Quan Vân Trường cố thủ không trả. Theo kế Lỗ Túc, Tôn Quyền cho Túc mời Quan Vân Trường đến dự tiệc rồi giết đi. Quan Vân Trường biết kế nhưng vẫn một mình cắp đao đến dự hội sau khi đã tự bố trí cẩn mật. Giữa tiệc, Lỗ Túc nói đến chuyện đòi Kinh Châu, nếu Vân Trường không chịu thì giết luôn nhưng ông đã khôn khéo từ chối và làm cách giả say, một tay cầm đao, một tay nắm chặt Lỗ Túc kéo ra tận bờ sông, có Quan Bình đợi ở đây, lên thuyền trở về Kinh Châu
Related search result for "Mang đao tới hội"
Comments and discussion on the word "Mang đao tới hội"