Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tường thuật
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Kể lại rõ ràng : Tường thuật việc đã qua.
Related search result for "tường thuật"
Comments and discussion on the word "tường thuật"