Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tất nhiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Chắc chắn, nhất định phải như vậy, không thể khác được: muốn tiến bộ tất nhiên phải cố gắng nhiều.
Related search result for "tất nhiên"
Comments and discussion on the word "tất nhiên"