Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
taboo
/tə'bu:/ Cách viết khác : (tabu) /tə'bu:/
Jump to user comments
danh từ
 • điều cấm kỵ, sự kiêng kỵ
  • under [a] taboo
   bị cấm kỵ
tính từ
 • bị cấm kỵ, bị cấm đoán
  • unkind gossips ought to be taboo
   phải cấm (kỵ) những chuyện ngồi lê đôi mách
ngoại động từ
 • cấm, cấm đoán, bắt kiêng
  • there smoking is tabooed
   ở đây cấm hút thuốc
  • tabooed by society
   không được xã hội thừa nhận
Related words
Related search result for "taboo"
Comments and discussion on the word "taboo"