Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tab
/tæb/
Jump to user comments
danh từ
 • tai, đầu, vạt, dải (đính vào một vật gì)
  • tab of shoe-lace
   sắt bịt đầu dây giày
  • tab of coat
   dải áo
 • nhãn (dán trên hàng hoá)
 • (quân sự) phù hiệu cổ áo
 • (thông tục) sự tính toán; sự kiểm tra
  • to keep tab(s) on
   kiểm tra, kiểm soát (sổ sách chi tiêu...); theo dõi
Related search result for "tab"
Comments and discussion on the word "tab"