Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thâm canh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Phương pháp canh tác nhằm tăng năng suất của một diện tích nhất định bằng cách tập trung các biện pháp tiên tiến.
Related search result for "thâm canh"
Comments and discussion on the word "thâm canh"