Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Kiềng canh nóng thổi rau nguội
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ chữ "Trừng canh xuy tê" là do rút gọn từ câu "Trừng thang canh nhi xuy lãnh tê" trong Sở từ. ý nói kinh nghiệm xương máu, những tổn thất đã qua mà rút ra bài học cảnh giác
Related search result for "Kiềng canh nóng thổi rau nguội"
Comments and discussion on the word "Kiềng canh nóng thổi rau nguội"