Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
thatching
/'θætʃiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự lợp rạ, sự lợp tranh, sự lợp lá
  • rạ, tranh, lá để lợp nhà ((như) thatch)
Related search result for "thatching"
Comments and discussion on the word "thatching"