Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
thiếp canh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • cái thiếp biên tên tuổi người con gái để trao cho nhà trai. Câu thơ ý nói bước đầu của việc hỏi vợ, mới hỏi tên tuổi, chưa đưa lễ vật
Related search result for "thiếp canh"
Comments and discussion on the word "thiếp canh"