Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thuốc đỏ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Hợp chất hóa học có chứa thủy ngân, màu đỏ, dùng làm thuốc sát trùng bên ngoài.
Related search result for "thuốc đỏ"
Comments and discussion on the word "thuốc đỏ"