Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tiên nhân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Tổ tiên. Ông cha, tổ tiên (cũ): thờ phụng tiên nhân.
Related search result for "tiên nhân"
Comments and discussion on the word "tiên nhân"