Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tiếp xúc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. 1. Đụng chạm đến. 2. Gặp gỡ: Tiếp xúc với đối phương.
Related search result for "tiếp xúc"
Comments and discussion on the word "tiếp xúc"