Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tiết
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Máu một số động vật làm đông lại, dùng làm món ăn : Tiết gà ; Tiết lợn. Ngb. Cảm xúc mạnh vì tức giận : Nóng tiết ; điên tiết.
  • d. Khoảng thời gian một năm, tính theo khí hậu : Một năm có bốn mùa tám tiết ; Mấy hôm nay trời đã chuyển sang tiết thu.
  • d. Một đoạn có đầu đuôi mạch lạc trong một chương sách : Phần đầu có năm tiết.
  • d. Khoảng thời gian lên lớp, giữa hai lúc nghỉ : Tiết 45 phút.
  • d. Chỉ khí trong sạch, cương trực : Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày (K).
  • đg. 1. Rỉ ra, thoát ra. 2. Nói một bộ phận trong cơ thể sản ra một chất dịch : Tiết nước bọt.
Related search result for "tiết"
Comments and discussion on the word "tiết"