Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tonneau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thùng tôn nô
  • Un tonneau de vin
   một thùng tôn nô rượu vang
 • vòng nhào lộn, vòng lộn nhào
  • La voiture a fait plusieurs tonneaux
   xe lộn nhào nhiều vòng
 • trò chơi đáo thùng
 • (tiếng địa phương) phân bắc
 • (hàng hải) ton
  • du même tonneau
   cùng loại
  • tonneau d'arrosage
   xe tước đường
  • tonneau dea Danaides
   việc không bao giờ xong
Related search result for "tonneau"
Comments and discussion on the word "tonneau"