Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tràng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1. Toàn thể những vật cùng loại xâu vào hoặc buộc vào với nhau: Tràng hạt; Tràng hoa. 2. Toàn thể những âm thanh phát ra liên tiếp: Tràng pháo; Tràng liên thanh.
  • d. Vạt trước của áo dài (cũ): Giang Châu tư mã đượm tràng áo xanh (Tỳ bà hành).
  • đg. Nói ngựa đang đi thẳng lại rẽ ngang ra.
  • d. X. Trường: Trưởng tràng.
Related search result for "tràng"
Comments and discussion on the word "tràng"