Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tréo khoeo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói cách nằm chân nọ gác lên đùi kia: Nằm vắt chân tréo khoeo.
Related search result for "tréo khoeo"
Comments and discussion on the word "tréo khoeo"