Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
trúng phong
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bị cảm bất thình lình ở ngoài trời hoặc vì gặp gió lùa.
Related search result for "trúng phong"
Comments and discussion on the word "trúng phong"