Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
transference
/'trænsfərəns/
Jump to user comments
danh từ
  • sự di chuyển
  • sự chuyển nhượng, sự nhường lại
  • sự thuyên chuyển (trong công tác)
Related search result for "transference"
Comments and discussion on the word "transference"