Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
transfert
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự chuyển, sự dời
  • Transfert de populations
   sự chuyển dân cư, sự di dân
  • Transfert de carcasses
   sự di chuyển con thịt trong lò mổ
  • Transfert de chaleur/transfert thermique
   sự truyền nhiệt, sự chuyển nhiệt
  • Transfert de capitaux d'un pays à un autre
   sự chuyển vốn từ nước này đến nước khác
  • Transfert de masse/transfert de poids
   sự chuyển khối lượng/sự chuyển trọng lượng
  • Transfert de la capitale
   sự dời thủ đô, sự thiên đô
  • Transfert d'une action
   (kinh tế) sự chuyển một cổ phần
  • Transfert d'activation
   sự chuyển hoạt tính
Related search result for "transfert"
Comments and discussion on the word "transfert"