Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
transmission
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự truyền
  • Transmission spectrale
   sự truyền phổ
  • Transmission des télémesures
   sự truyền số liệu viễn trắc
  • Transmission du son
   sự truyền âm
  • Transmission du mouvement
   sự truyền chuyển động
  • Transmission régulière
   sự truyền động đều đặn
  • Transmission rigide
   sự truyền động cứng
  • Transmission à angle
   sự truyền dẫn không thẳng hàng, sự truyền động góc
  • Transmission à arbre creux
   sự truyền động bằng trục rỗng
  • Transmission par articulation
   sự truyền động bằng khớp quay
  • Transmission par biellettes
   sự truyền dẫn bằng thanh truyền nhỏ
  • Transmission par courroies
   sự truyền động bằng cu-roa
  • Transmission à cardans
   sự truyền động bằng khớp cac đăng
  • Transmission par crémaillère
   sự truyền động bằng thanh răng
  • Transmission par pignon et crémaillère
   sự truyền động bằng pi-nhông và thanh răng
  • Transmission funiculaire
   sự truyền động bằng dây cáp kéo
  • Transmission bilatérale à engrenages
   sự truyền dẫn bằng bánh răng hai bên
  • Transmission par roues dentées
   sự truyền động bánh răng
  • Transmission thermique
   sự truyền nhiệt
  • Transmission de chaleur par radiation
   sự truyền nhiệt bằng chiếu xạ
  • Transmission diffuse
   sự truyền dẫn khuếch tán
  • Transmission dirigée
   sự truyền có hướng
  • Transmission par fil
   sự truyền phát hữu tuyến
  • Transmission à ondes courtes
   sự truyền sóng ngắn
  • Transmission positive/transmission négative
   sự truyền bằng biến điệu dương (truyền hình) /sự truyền bằng biến điệu âm
  • Transmission multiple
   sự truyền động nhiều trục
  • Transmission par manivelle
   sự truyền động bằng tay quay
  • Transmission à double courant
   sự truyền bằng dòng điện kép
  • Transmission de fac-similés
   sự truyền ảnh điện báo, sự chuyển fac
  • Transmission des images par télégraphie sans fil
   sự truyền hình ảnh bằng vô tuyến điện báo
  • Transmission à intensité constante
   sự truyền với cường độ (dòng điện) không đổi
  • Transmission à potentiel constant
   sự truyền điện thế không đổi
  • Transmission à vitesse variable
   sự truyền động tốc độ thay đổi
  • Transmission à friction
   sự truyền động ma sát
  • Transmission par plateaux à friction
   sự truyền động bằng đĩa ma sát
  • Transmission par vis et écrou
   sự truyền động bằng vít và đai ốc, sự truyền động xoắn
  • Transmission d'une maladie
   sự truyền một bệnh
  • Transmission d'un ordre
   sự truyền một lệnh
 • sự chuyển
  • Transmission des pouvoirs
   sự chuyển quyền hành
 • (cơ khí, cơ học) sự truyền động, bộ phận truyền động, bộ truyền động
 • (số nhiều) quân chủng thông tin liên lạc
Related search result for "transmission"
Comments and discussion on the word "transmission"