Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
traversée
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đi qua; chuyến đi qua
  • La traversée du Sahara
   sự đi qua sa mạc Xa-ha-ra
 • sự vượt biển; chuyến vượt biển
  • La traversée de Calais à Douvres
   sự vượt biển từ Ca-le đến Đu-vrơ
  • traversée de voie
   (đường sắt) chỗ đường giao nhau
Related search result for "traversée"
Comments and discussion on the word "traversée"