Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
travers
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nét kỳ cục, tật
  • C'était une bonne femme malgré ses petits travers
   đó là một phụ nữ tốt mặc dầu những tật nhỏ của mà ta
 • (từ cũ; nghĩa cũ) bề ngang
  • Un travers de doigt
   một bề ngang ngón tay
  • à tort et à travers
   xem tort
  • à travers
   qua
  • Voir à travers le verre
   nhìn qua thuỷ tinh
  • Passer à travers la foule
   đi qua đám đông
  • au travers
   xuyên qua
  • au travers de
   qua giữa
  • Au travers de l'ennemi
   qua giữa quân địch
  • de travers
   nghiêng, lệch
  • Mettre sa casquette de travers
   đội lệch mũ cát két
  • Avoir les jambes de travers
   có cẳng chân vẹo
  • Répondre de travers
   trả lời sai
  • Avoir l'esprit de travers
   có đầu óc lệnh lạc
  • Raisonner de travers
   lý luận ngang phè
  • en travers
   ngang chiều sóng
  • Se mettre en travers du chemin
   đứng ngang đường
  • mer de travers
   biển đập ngang vào thành tàu
  • par le travers
   như en travers
  • passer au travers
   thoát khỏi nguy hiểm; tránh khỏi trừng phạt
  • regarder de travers
   xem regarder
Related search result for "travers"
Comments and discussion on the word "travers"