Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tuyên cáo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói chính phủ báo cho mọi người biết một việc quan trọng.
Related search result for "tuyên cáo"
Comments and discussion on the word "tuyên cáo"