Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ullage
/'ʌlidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thau, sự đổ, sự vét
 • sự vơi
  • filling up of the ullage
   đổ thêm vào để bù chỗ vơi
  • on ullage
   (thương nghiệp) lượng hao (vì bốc hơi, bị rò)
 • (từ lóng) cặn
ngoại động từ
 • thau, tháo bớt, vét đổ
 • đổ thêm để bù chỗ vơi đi
 • xác định phần vơi đi (của một cái thùng)
Related search result for "ullage"
Comments and discussion on the word "ullage"