Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
undigested
/'ʌndi'dʤestid/
Jump to user comments
tính từ
  • không tiêu hoá; chưa tiêu
  • (nghĩa bóng) lộn xộn (sự kiện...)
Related search result for "undigested"
Comments and discussion on the word "undigested"