Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
usagé
Jump to user comments
tính từ
 • đã dùng rồi, cũ
  • Vêtements usagés
   quần áo cũ
  • Une expression usagée
   một từ ngữ đã cũ
Related search result for "usagé"
Comments and discussion on the word "usagé"