Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vacant
/'veikənt/
Jump to user comments
tính từ
 • trống, rỗng
  • a vacant space
   khoảng trống
 • bỏ không, trống
  • a vacant room
   căn phòng bỏ không
  • a vacant seat
   ghế trống
 • khuyết, thiếu
  • to apply for a vacant post
   xin vào làm ở chỗ khuyết
 • rảnh rỗi (thì giờ)
  • vacant hours
   những giờ rảnh rỗi
 • trống rỗng (óc); lơ đãng, ngây dại (cái nhìn)
  • the vacant mind
   đầu óc trống rỗng
  • a vacant stare
   cái nhìn lỡ đãng
Related search result for "vacant"
 • Words pronounced/spelled similarly to "vacant"
  vacant vesicant
 • Words contain "vacant" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
  khuyết trống
Comments and discussion on the word "vacant"