Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vacation
/və'keiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bỏ trống, sự bỏ không
 • sự bỏ, sự thôi
 • kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ
  • long vacation
   nghỉ hè
  • Christmas vacation
   nghỉ lễ Nô-en
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thời gian nghỉ việc
  • on vacation
   nghỉ việc
 • (pháp lý) kỳ hưu thẩm (của toà án)
ngoại động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (+ in, at) đi nghỉ
  • to go vacationing
   đi nghỉ hè, đi nghỉ mát
Related search result for "vacation"
Comments and discussion on the word "vacation"