Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vallée
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • thung lũng
  • Vallée antécédente
   thung lũng sinh trước
  • Vallée épigénique
   thung lũng sinh sau
  • Vallée mûre
   thung lũng trưởng thành
  • Vallée anticlinale
   thung lũng nếp lồi
  • Vallée monoclinale
   thung lũng đơn nghiêng
  • Vallée synclinale
   thung lũng nếp lõm
  • Vallée en auge
   thung lũng lòng chảo
  • Vallée aveugle
   thung lũng mù
  • Vallée d'érosion
   thung lũng xâm thực
  • Vallée de faille
   thung lũng đứt gãy, thung lũng phay
  • Vallée glaciaire
   thung lũng sông băng
  • Vallée conséquente
   thung lũng thuận hướng
  • Vallée en direction/vallée subséquente
   thung lũng theo đường phương
  • Vallée surcreusée
   thung lũng (sông băng) quá sâu
 • lưu vực (của một con sông)
  • La vallée du Fleuve Rouge
   lưu vực sông Hồng
  • vallée de larmes, vallée de misère
   (tôn giáo) trần gian
Related search result for "vallée"
Comments and discussion on the word "vallée"